• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Current Size: 100%

Efekty kształcenia

Opis efektów kształcenia na kierunku Dietetyka – studia I stopnia

 

Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Nauki o Zdrowiu

Kierunek studiów: Dietetyka

Poziom kształcenia: Studia pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Praktyczny

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: Nauki medyczne, nauki o zdrowiu oraz nauki o kulturze fizycznej


Umiejscowienie kierunku w obszarze z uzasadnieniem

Dietetyka jest interdyscyplinarną dziedziną wiedzy i mieści się w obszarze nauk medycznych. Kierunek Dietetyka wykazuje ścisłe powiązanie z takimi kierunkami kształcenia jak: kierunek lekarski i zdrowie publiczne, z którymi łączy je zarówno program nauczania jak i sylwetka absolwenta przygotowanego do prowadzenia działań z zakresu profilaktyki i leczenia chorób żywieniowo-zależnych, zapobiegania niedożywieniu związanemu z chorobą i prowadzenia oświaty zdrowotnej promującej prawidłowe odżywianie będące ważnym elementem zdrowia publicznego.

 Profil studiów na kierunku Dietetyka należy określić jako praktyczny. Zasadniczym celem kształcenia na kierunku Dietetyka, który bezpośrednio podkreśla związek z obszarem nauk medycznych jest współodpowiedzialność za zdrowie zarówno indywidualnego pacjenta jak i grup ludności oraz poszanowanie zasad etyki zawodowej i uregulowań prawnych obowiązujących pracowników ochrony zdrowia. Podstawowym celem kształcenia na kierunku jest: nauczenie umiejętności posługiwania się wiedzą ogólną z zakresu nauk o zdrowiu oraz wiedzą szczegółową z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego, zapobiegania chorobom żywieniowo zależnym, przygotowanie do pracy w poradniach dietetycznych i do współpracy z lekarzem i pielęgniarką w zakresie planowania żywienia. Ważnym elementem kształcenia jest nabycie umiejętności obsługi sprzętu stosowanego w ocenie stanu odżywienia oraz przygotowanie do podjęcia studiów drugiego stopnia i systematycznego doskonalenia zawodowego.

 

Ogólne efekty kształcenia

 

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwent posiada umiejętność planowania racjonalnego żywienia dla różnych grup ludności. Potrafi przygotować potrawy wchodzące w skład poszczególnych diet zgodnie z obowiązującą klasyfikacją i zasadami Systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (HACCP). Potrafi kontrolować jakość produktów żywnościowych i warunków ich przechowywania oraz organizować żywienie indywidualne i zbiorowe dostosowane do wieku i stanu zdrowia pacjentów. Potrafi dokonać oceny stanu odżywienia i sposobu żywienia pacjentów oraz wyciągnąć odpowiednie wnioski terapeutyczne. Zna zasady edukacji żywieniowej i jest przygotowany do jej prowadzenia. Opanował język obcy w stopniu pozwalającym na podstawową komunikację. Zna zasady etyczne i uregulowania prawne związane z wykonywanym zawodem. Odbył praktyki zawodowe w szpitalach i poradniach związanych z obranym kierunkiem studiów i nauczył się współpracy z innymi pracownikami ochrony zdrowia.

Szczegółowe efekty kształcenia

 

Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do efektów dla obszaru nauk medycznych

 

Objaśnienie oznaczeń w symbolach:

K – kierunkowe efekty kształcenia

W – kategoria wiedzy

U – kategoria umiejętności

K (po podkreślniku) – kategoria kompetencji społecznych

OM1 – efekty kształcenia w obszarze nauk medycznych dla studiów pierwszego stopnia

 

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU  (K)

DIETETYKA

 

ZBIÓR EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU DIETETYKA

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Po ukończeniu studiów I stopnia  na kierunku Dietetyka absolwent:

 

ODNIESIENIE DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA OBSZARU STUDIÓW MEDYCZNYCH

WIEDZA

w obszarze nauk podstawowych

 

K_W01

Wykazuje znajomość anatomii i fizjologii człowieka ze szczególnym uwzględnieniem układu pokarmowego oraz procesów trawienia i wchłaniania.

 

OM1_W01, OM1_W02

 

K_W02

Rozumie i potrafi wyjaśnić wzajemne zależności pomiędzy układem pokarmowym a  układem  nerwowym, krążenia

 i oddychania,  moczowym i  dokrewnym.

 

OM1_W01

 

K_W03

Wykorzystuje w praktyce wiedzę z zakresu biochemii ogólnej i klinicznej, chemii żywności, mikrobiologii ogólnej i żywności, fizjologii, parazytologii oraz higieny i bezpieczeństwa żywności.

 

OM1_W01

 

K_W04

Wyjaśnia mechanizmy dziedziczenia, genetyczne i środowiskowe uwarunkowania cech człowieka. Choroby uwarunkowane genetycznie i ich związek z żywieniem i możliwości leczenia dietetycznego.

 

OM1_W01

K_W05

Opisuje funkcje fizjologiczne białek, tłuszczów, węglowodanów oraz elektrolitów, pierwiastków śladowych, witamin i hormonów.

OM1_W01

K_W06

Opisuje metody oceny stanu zdrowia, w tym oceny stanu odżywienia i wykorzystuje odpowiednie narzędzia.

OM1_W03

K_W07

Wymienia objawy i przyczyny wybranych chorób oraz wskazuje podstawy działań interwencyjnych wobec pacjentów.

OM1_W03, OM1_W05, OM1_W07

K_W08

Zna terminologię związaną z technologią potraw oraz podstawami towaroznawstwa.

OM1_W01

K_W09

Wykazuje znajomość organizacji stanowisk pracy zgodnie z wymogami ergonomii, warunki sanitarno-higieniczne produkcji żywności w zakładach żywienia zbiorowego i przemysłu spożywczego oraz współczesne systemy zapewnienia bezpieczeństwa żywności i żywienia.

OM1_W01

K_W10

Opisuje podstawowe zasady organizacji żywienia w zakładach żywienia zbiorowego typu zamkniętego i otwartego.

OM1_W01

K_W11

Przedstawia prawne, organizacyjne i etyczne uwarunkowania zawodu dietetyka.

OM1_W08

K_W12

Wymienia elementarne zasady ochrony prawa autorskiego.

OM1_W11

w obszarze nauk behawioralnych i społecznych

 

K_W13

Rozumie procesy rozwoju osobniczego od dzieciństwa do późnej starości i potrafi zaplanować żywienie dostosowane do naturalnych etapów rozwoju człowieka.

OM1_W02

 

K_W14

Zna psychologiczne uwarunkowania kontaktu z pacjentem, style komunikowania oraz bariery w komunikowaniu

i wiedzę tą wykorzystuje w prowadzeniu edukacji żywieniowej.

OM1_W08

 

K_W15

Rozumie i potrafi wyjaśnić społeczne i ekonomiczne uwarunkowania zdrowia i choroby.

OM1_W04

w obszarze nauk klinicznych

 

K_W16

Zna i potrafi wdrażać zasady zdrowego żywienia i stylu życia dla młodzieży i dorosłych. Zna przyczyny i skutki zaburzeń odżywiania.

OM1_W03

 

K_W17

Rozpoznaje i dokonuje korekty sposobu żywienia

u osób z nieprawidłową masą ciała (niedożywionych oraz/lub osób z nadwagą/otyłością).

OM1_W03

 

K_W18

Wyjaśnia zasady i podstawy fizjologiczne dietetyki pediatrycznej oraz zasady żywienia kobiet w okresie ciąży i w okresie karmienia piersią.

OM1_W03

 

K_W19

Wykorzystuje w codziennej praktyce podstawy farmakologii i farmakoterapii żywieniowej oraz interakcji leków z żywnością.

OM1_W03

 

K_W20

Ocenia wpływ na stan odżywienia chorób układu pokarmowego, krążenia, oddychania, kostnego, rozrodczego i nerwowego oraz chorób zakaźnych (w tym wirusowych), chorób pasożytniczych i nowotworów.

OM1_W03

K_W21

Wykazuje znajomość zasad postępowania dietetycznego w tych chorobach w zależności od stopnia zaawansowania choroby.

OM1_W03

K_W22

Definiuje podstawowe pojęcia z zakresu medycyny klinicznej.

OM1_W03

K_W23

Zna diagnostykę laboratoryjną na poziomie podstawowym.

OM1_W03

w obszarze zdrowia publicznego

K_W24

Omawia cele i zadania zdrowia publicznego, czynniki determinujące zdrowie oraz aktualne problemy zdrowotne ludności w Polsce i metody ich zaspokajania.

OM1_W04

OM1_W10

K_W25

Wykazuje znajomość organizacji ochrony zdrowia w Polsce oraz programów profilaktycznych realizowanych w ramach zdrowia publicznego

OM1_W04

OM1_W10

K_W26

Określa podstawy prawa i ekonomiki w ochronie zdrowia oraz zasady prowadzenia indywidualnej przedsiębiorczości

OM1_W04, OM1_W12

K_W27

Opisuje zasady i znaczenie promocji zdrowia, właściwego odżywiania i zdrowego stylu życia w profilaktyce chorób społecznych i dietozależnych.

OM1_W05

OM1_W06, OM1_W10

K_W28

Analizuje etyczne i prawne uwarunkowania zawodu dietetyka.

OM1_W08, OM1_W09

UMIEJĘTNOŚCI

K_U01

Prowadzi edukację żywieniową dla osób zdrowych

i chorych, ich rodzin oraz pracowników ochrony zdrowia.

OM1_U03

K_U02

Udziela porady dietetycznej w ramach zespołu terapeutycznego oraz prowadzi dokumentację dotyczącą pacjentów, instytucji i podejmowanych działań.

OM1_U03, OM1_U09

K_U03

Współpracuje  z zespołem wielodyscyplinarnym w celu zapewnienia ciągłości opieki nad pacjentem.

OM1_U01

K_U04

Przygotowuje materiały edukacyjne dla pacjenta.

OM1_U01

K_U05

Analizuje wzajemne relacje pomiędzy przewlekłymi chorobami a stanem odżywienia i potrafi zaplanować

i wdrożyć żywienie dostosowane do zaburzeń metabolicznych wywołanych urazem lub chorobą.

 

OM1_U05

K_U06

Rozpoznaje rodzaj niedożywienia i planuje odpowiednie postępowanie żywieniowe.

OM1_U05

K_U07

Przewiduje skutki wstrzymania podaży pożywienia

w przebiegu choroby i planuje odpowiednie

postępowanie żywieniowe w celu zapobiegania następstwom głodzenia.

OM1_U05

K_U08

Wykorzystuje wyniki badań laboratoryjnych w planowaniu żywienia.

OM1_U02

K_U09

Przeprowadza wywiad żywieniowy i dokonuje oceny stanu odżywienia w oparciu o badania przesiewowe i pogłębioną ocenę stanu odżywienia.

OM1_U02

K_U10

Wykazuje rolę dietetyka w monitorowaniu odżywiania się chorych w szpitalu.

OM1_U07

K_U11

Potrafi dokonać odpowiedniego doboru surowców do produkcji potraw stosowanych w dietoterapii oraz zastosować odpowiednie techniki sporządzania potraw.

OM1_U02

K_U12

Oblicza indywidualne zapotrzebowanie na energię oraz makro i mikroskładniki odżywcze.

OM1_U02

K_U13

Określa wartość odżywczą i energetyczną diet na podstawie tabel wartości odżywczej produktów spożywczych i typowych potraw oraz programów komputerowych.

OM1_U06

K_U14

Planuje i wdraża żywienie dostosowane do potrzeb osób w podeszłym wieku.

OM1_U10

K_U15

Planuje i wdraża w oparciu o znajomość fizjologii wysiłku zaplanować żywienie dostosowane do rodzaju uprawianej dyscypliny sportowej.

OM1_U10

K_U16

Planuje prawidłowe żywienie kobiety w ciąży i karmiącej.

OM1_U10

K_U17

Posługuje się zaleceniami żywieniowymi i normami stosowanymi w zakładach żywienia zbiorowego.

OM1_U08

K_U18

Planuje i wdraża odpowiednie postępowanie żywieniowe w celu zapobiegania chorobom dietozależnym oraz ich leczenia.

OM1_U04

K_U19

Prezentuje w formie ustnej i pisemnej wyniki własnych działań oraz prawidłowo formułuje wnioski

OM1_U12, OM1_U13

K_U20

 Posiada umiejętność obsługi komputera oraz pozyskiwania, gromadzenia i analizowania danych związanych z wykonywanym zawodem.

OM1_U06

OM1_U09

K_U21

Opanował język obcy w stopniu umożliwiającym korzystanie z piśmiennictwa zawodowego i podstawową komunikację.

OM1_U14

K_U22

Zna zasady udzielania pierwszej pomocy i wie jak postępować w stanach zagrożenia życia.

OM1_U05

K_U23

Posiada specjalistyczne umiejętności ruchowe z zakresu wybranych form aktywności fizycznej.

OM1_U11

KOMPETENCJE PERSONALNE I SPOŁECZNE

 

 

 

K_K01

Posiada świadomość własnych ograniczeń i wie kiedy zwrócić się do innych specjalistów.

OM1_K02

K_K02

Sugeruje taktownie i skutecznie pacjentowi potrzebę konsultacji medycznej.

OM1_K08

K_K03

Stawia dobro pacjenta oraz grup społecznych na pierwszym miejscu i okazuje szacunek wobec pacjenta (klienta) i grup społecznych.

OM1_K03

K_K04

Posiada świadomość stałego dokształcania się.

OM1_K01

K_K05

Bierze odpowiedzialność za działania własne

 i właściwie organizuje własną pracę

OM1_K05, OM1_K07

K_K06

Współdziała z zespołem interdyscyplinarnym przyjmując różne role

OM1_K04, OM1_K06

K_K07

Przestrzega zasad etyki zawodowej.

OM1_K03

K_K08

Przestrzega praw pacjenta, w tym prawa do informacji dotyczącej proponowanego postępowania dietetycznego oraz jego możliwych następstw i ograniczeń.

OM1_K03

K_K09

Przestrzega tajemnicy obowiązującej pracowników ochrony zdrowia.

OM1_K03

K_K10

Przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii

OM1_K07

K_K11

Dba o utrzymanie poziomu sprawności fizycznej

OM1_K09

Analiza zgodności efektów kształcenia dla kierunku Dietetyka

z deskryptorami obszarowymi

 

Efekty kształcenia

w obszarze

nauk medycznych, nauk o zdrowiu

I stopień

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

W OBSZARZE NAUK MEDYCZNYCH, NAUK O ZDROWIU ORAZ NAUK O KULTURZE FIZYCZYNEJ

I STOPIEŃ

Efekty kształcenia dla kierunku Dietetyka

I stopień

WIEDZA

 

OM1_W01

Posiada wiedzę w zakresie fizykochemicznych i biologicznych podstaw nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku

K_W01; K_W02; K_W03; K_W0 4;

K_W05; K_W08; K_W09; K_W10

OM1_W02

posiada ogólną znajomość budowy i funkcji organizmu człowieka

K_W01; K_W02; K_W0 4; K_W05;

K_W13

OM1_W03

zna metody oceny stanu zdrowia oraz objawy i przyczyny wybranych zaburzeń i zmian chorobowych w zakresie niezbędnym dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów

K_W06; K_W07;

K_W16; K_W17; K_W18; K_W19; K_W20; K_W21; K_W22; K_W23;

OM1_W04

zna podstawowe pojęcia i mechanizmy psychospołeczne związane ze zdrowiem i jego ochroną w zakresie niezbędnym dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów

K_W14; K_W15;

K_W24; K_W25;

K_W26

OM1_W05

zna teoretyczne podstawy działań interwencyjnych wobec jednostek oraz grup społecznych

K_W07; K_W27

OM1_W06

zna zasady promocji zdrowia i zdrowego trybu życia

K_W27

OM1_W07

zna mechanizm działania i skutki uboczne zabiegów fizycznych i aktywności ruchowych stosowanych w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów

K_W07

OM1_W08

zna prawne, organizacyjne i etyczne uwarunkowania wykonywania działalności zawodowej w ramach studiowanego kierunku studiów

K_W11; K_W14; K_W28

OM1_W09

zna miejsce dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, w ramach organizacji systemu ochrony zdrowia na poziomie krajowym

K_W28

OM1_W10

ma podstawową wiedzę i zna terminologię nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej w zakresie niezbędnym dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów

K_W24; K_W25; K_W27

OM1_W11

zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego

K_W12

OM1_W12

zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów

K_W26

UMIEJĘTNOŚCI

 

OM1_U01

posiada umiejętności techniczne, manualne i ruchowe związane ze studiowanym kierunkiem studiów

K_U03; K_U04

 

OM1_U02

potrafi posługiwać się podstawowym sprzętem i aparaturą stosowanymi w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów

K_U08; K_U09;

K_U11; K_U12

 

OM1_U03

potrafi komunikować się z jednostką oraz grupą społeczną w zakresie związanym ze studiowanym kierunkiem studiów

K_U01; K_U02

OM1_U04

potrafi identyfikować problemy pacjenta, klienta oraz grupy społecznej

K_U18

OM1_U05

potrafi podjąć działania diagnostyczne, profilaktyczne, pielęgnacyjne, terapeutyczne i edukacyjne odpowiadające potrzebom jednostki oraz grupy społecznej właściwe dla studiowanego kierunku studiów

K_U05; K_U06;

K_U22

OM1_U06

potrafi korzystać z technik informacyjnych w celu pozyskiwania i przechowywania danych

K_U13; K_U20

OM1_U07

potrafi identyfikować błędy i zaniedbania w praktyce

K_U10

OM1_U08

potrafi interpretować dane liczbowe związane z zawodem właściwym dla studiowanego kierunku studiów

K_U12; K_U13; K_U17

OM1_U09

potrafi prowadzić dokumentację dotyczącą jednostek, instytucji oraz podejmowanych działań

K_U02; K_U20

OM1_U10

potrafi planować, projektować i realizować działania z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, z uwzględnieniem obowiązujących norm oraz dostępnych warunków

K_U14; K_U15; K_U16

OM1_U11

posiada specjalistyczne umiejętności ruchowe z zakresu wybranych form aktywności fizycznej (rekreacyjnych, zdrowotnych, sportowych i estetycznych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku

studiów

K_U23

OM1_U12

posiada umiejętność przygotowania pisemnego raportu w oparciu o własne działania lub dane źródłowe

K_U19

OM1_U13

posiada umiejętność prezentowania w formie ustnej wyników

własnych działań i przemyśleń

K_U19

OM1_U14

ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

K_U21

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

OM1_K01

rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

K_K04

OM1_K02

jest świadoma własnych ograniczeń i wie, kiedy zwrócić się do ekspertów

K_K01

OM1_K03

okazuje szacunek wobec pacjenta, klienta, grup społecznych oraz troskę o ich dobro

K_K03; K_K07; K_K08; K_K09

OM1_K04

potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role

K_K06

OM1_K05

potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania

K_K05

OM1_K06

potrafi rozwiązywać najczęstsze problemy związane z wykonywaniem zawodu

K_K06

OM1_K07

realizuje zadania w sposób zapewniający bezpieczeństwo własne i otoczenia, w tym przestrzega zasad bezpieczeństwa pracy

K_K05; K_K10

OM1_K08

potrafi formułować opinie dotyczące pacjentów, klientów, grup społecznych w kontekście związanym z wykonywaniem zawodu

K_K02

OM1_K09

dba o poziom sprawności fizycznej niezbędnej dla wykonywania zadań właściwych dla działalności zawodowej związanej z kierunkiem studiów

K_K11

 


 

Opis efektów kształcenia na kierunku Dietetyka – studia II stopnia

 

Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Nauki o Zdrowiu

Kierunek studiów: Dietetyka

Poziom kształcenia: Studia drugiego stopnia

Profil kształcenia: Praktyczny

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: Nauki medyczne, nauki o zdrowiu oraz nauki o kulturze fizycznej

 

 

 

Umiejscowienie kierunku w obszarze z uzasadnieniem

 

 

Dietetyka jest interdyscyplinarną dziedziną wiedzy mieszczącą się w obszarze nauk medycznych. Zarówno pod względem programu kształcenia jak i wykonywanego zawodu obejmującego działania w zakresie ochrony zdrowia kierunek Dietetyka jest ściśle powiązane z kierunkiem lekarskim i kierunkiem zdrowie publiczne.

Absolwenci studiów drugiego stopnia posiadają zaawansowaną wiedzę i umiejętności w zakresie żywienia człowieka zdrowego i chorego, profilaktyki i leczenia chorób żywieniowo - zależnych oraz poradnictwa żywieniowego.

Wraz z lekarzem i pielęgniarką tworzą zespół terapeutyczny uwzględniający wszystkie aspekty profilaktyki i leczenia chorych na choroby niezakaźne, nowotwory oraz choroby zakaźne i inne, w których dostosowane do potrzeb żywienie jest ważnym elementem leczenia. Są również przygotowani do prowadzenia oświaty zdrowotnej promującej prawidłowe odżywianie i aktywność fizyczną będące ważnym elementem zdrowia publicznego. Profil studiów drugiego stopnia na kierunku Dietetyka należy określić jako praktyczny. Zasadniczym celem kształcenia jest nauczenie współodpowiedzialności za zdrowie jednostki jak i społeczeństwa, w obliczu zagrożeń dla zdrowia i życia spowodowanych nieprawidłowym odżywianiem, brakiem aktywności fizycznej i paleniem tytoniu. W realizacji tego celu niezbędna jest pogłębiona wiedza z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego, zapobiegania chorobom żywieniowo - zależnym, oceny stanu odżywienia i sposobu żywienia oraz wpływu chorób na stan odżywienia. Ważne jest nabycie w trakcie studiów umiejętności prowadzenia poradnictwa dietetycznego, współpracy z przedstawicielami innych zawodów medycznych, obsługi aparatury do badania składu ciała, systematycznego doskonalenia zawodowego i ewentualne przygotowanie się do studiów III stopnia (doktoranckich)

 

Ogólne efekty kształcenia

 

Po ukończeniu studiów drugiego stopnia absolwent posiada zaawansowaną wiedzę i umiejętności w zakresie: profilaktyki i leczenia chorób dietozależnych, rozpoznawania i leczenia niedożywienia związanego z chorobą, w tym niedożywienia szpitalnego oraz innych zaburzeń odżywiania, oceny stanu odżywienia i zapotrzebowania na energię i składniki odżywcze, ustalenia wspólnie z lekarzem wskazań do stosowania żywienia klinicznego z wykorzystaniem tzw. „diet przemysłowych”, prowadzenia edukacji żywieniowej indywidualnej i grupowej oraz zarządzania placówkami prowadzącymi poradnictwo dietetyczne i uczestniczenie w pracach zespołu terapeutycznego.

 

 

Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do efektów dla obszaru nauk medycznych

 

Objaśnienie oznaczeń w symbolach:

K – kierunkowe efekty kształcenia

W – kategoria wiedzy

U – kategoria umiejętności

K (po podkreślniku) – kategoria kompetencji społecznych

OM2 – efekty kształcenia w obszarze nauk medycznych dla studiów drugiego stopnia

 

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU  (K)

DIETETYKA

 

ZBIÓR EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU DIETETYKA

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

Po ukończeniu studiów II stopnia  na kierunku Dietetyka absolwent:

 

ODNIESIENIE DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA OBSZARU STUDIÓW MEDYCZNYCH

WIEDZA

w obszarze nauk podstawowych

 

K_W01

Wykazuje znajomość zmian organicznych, czynnościowych

i metabolicznych zachodzących w ustroju pod wpływem choroby i towarzyszących jej zaburzeń odżywiania.

OM2_W01

OM2_W02

OM2_W03

 

K_W02

Wykorzystuje w praktyce wiedzę z zakresu demografii oraz czynników ryzyka chorób żywieniowo - zależnych.

 

OM2_W03

OM2_W06

 

K_W03

Wykazuje znajomość podstaw immunologii klinicznej oraz wzajemnych związków występujących pomiędzy stanem odżywienia i stanem odporności ustroju.

OM2_W01

OM2_W02

OM2_W03

 

K_W04

Wymienia zasady fizjologii żywienia oraz biochemii klinicznej i potrafi je wykorzystać w planowaniu żywienia.

OM2_W01

OM2_W02

OM2_W03

K_W05

Opisuje podstawy patofizjologii klinicznej i wpływ procesów patologicznych a zwłaszcza zapalenia na metabolizm, trawienie i wchłanianie składników odżywczych.

OM2_W01

OM2_W02

OM2_W03

K_W06

Charakteryzuje podstawowe i aktualne metody analizy jakości poszczególnych grup produktów spożywczych i rozumie ich znaczenie.

OM2_W05

K_W07

Przedstawia zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego

OM2_W11

w obszarze nauk behawioralnych i społecznych

 

K_W08

Omawia podstawy psychologii klinicznej i uwzględnia je

w codziennej pracy zawodowej w rozwiązywaniu złożonych problemów zdrowotnych, socjalnych i rodzinnych.

OM2_W03

OM2_W04

 

K_W09

Przedstawia zagadnienia dotyczące epidemiologii żywieniowej, potrafi analizować i wyjaśnić związki pomiędzy żywieniem a wskaźnikami stanu zdrowia, czynnikami ryzyka rozwoju choroby i występowaniem chorób.

OM1_W03

OM1_W06

OM1_W10

 

K_W10

Wykorzystuje w codziennej praktyce badania sposobu żywienia pojedynczych osób i grup i wykorzystuje je

w planowaniu i korygowaniu żywienia w oparciu o najlepsze, dostępne dowody naukowe.

OM1_W05

w obszarze nauk klinicznych

 

K_W11

Wykazuje znajomość zasad żywienia klinicznego obejmującego: żywienie dojelitowe z wykorzystaniem diet przemysłowych w zapobieganiu i leczeniu niedożywienia.

OM2_W03

OM2_W05

OM2_W07

 

K_W12

Opisuje podstawy żywienia pozajelitowego i może je prowadzić pod kierunkiem lekarza przeszkolonego w tym zakresie.

OM2_W05

OM2_W07

 

K_W13

Definiuje i rozpoznaje problemy żywieniowe pacjenta i uwzględnia je w planowaniu odpowiedniego postępowania dietetycznego opartego na najlepszych, dostępnych dowodach naukowych.

OM2_W03

OM2_W05

w obszarze zdrowia publicznego

K_W14

Opisuje podstawowe założenia i zadania zdrowia publicznego, społeczne i ekonomiczne uwarunkowania zdrowia oraz założenia i programy promocji zdrowia w Polsce. Zna wzajemne relacje między żywnością, żywieniem a zdrowiem i wykorzystuje je w praktyce.

OM2_W04

OM2_W06

OM2_W09

OM2_W10

K_W15

Zna teorię i praktykę marketingu i zarządzania oraz potrafi kierować zespołami. Rozwija indywidualną przedsiębiorczość.

OM2_W08

OM2_W12

K_W16

Przygotowuje plany żywienia indywidualnego

i zbiorowego dla pacjentów w szpitalu, domu pomocy społecznej i innych ośrodkach zbiorowego żywienia.

OM2_W03

OM2_W05

K_W17

Wykazuje znajomość polskiego i europejskiego ustawodawstwa żywnościowo-żywieniowego.

OM2_W08

K_W18

Definiuje pojęcie żywności funkcjonalnej i żywności genetycznie modyfikowanej i wykorzystuje tę wiedzę w edukacji i poradnictwie żywieniowym.

OM2_W08

K_W19

Interpretuje przepisy dotyczące urzędowej kontroli żywności

  i przestrzega ich w pracy zawodowej

OM2_W08

K_W20

Wyjaśnia zasady Dobrej Praktyki Produkcyjnej i przestrzega ich w pracy zawodowej.

OM2_W08

K_W21

Charakteryzuje System Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli oraz ich znaczenie w podnoszeniu jakości produkcji żywności.

OM2_W08

UMIEJĘTNOŚCI

K_U01

Planuje i prowadzi edukację żywieniową indywidualną i grupową.

OM2_U05

OM2_U09

OM2_U10

OM2_U14

K_U02

Opracowuje jasne i zrozumiałe materiały edukacyjne dla pacjenta

OM2_U03

OM2_U05

K_U03

Opracowuje jasne i zrozumiałe instrukcje dla personelu realizującego opiekę żywieniową.

OM2_U01

OM2_U05

K_U04

Prowadzi dokumentację podejmowanych czynności zawodowych, chroni poufność i bezpieczeństwo prowadzonej dokumentacji podczas przechowywania, upowszechniania i niszczenia.

OM2_U05

OM2_U13

K_U05

Przeprowadza wywiad żywieniowy i ocenia sposób żywienia oraz stan odżywienia osoby badanej w oparciu o odpowiednie narzędzia.

OM2_U01

OM2_U02

OM2_U06

K_U06

Prowadzi poradnictwo żywieniowe oraz planuje i prowadzi opiekę żywieniową nad pacjentami w szpitalu i zapobiega niedożywieniu szpitalnemu.

OM2_U01

OM2_U08

K_U07

Ocenia efektywność opieki żywieniowej w osiąganiu zamierzonych celów i modyfikuje plan opieki żywieniowej w zależności od potrzeb

OM2_U05

K_U08

Interpretuje wyniki podstawowych badań laboratoryjnych i wykorzystuje je w planowaniu i monitorowaniu postępowania żywieniowego

OM2_U05

K_U09

Rozpoznaje niedożywienie, przeprowadza pełną ocenę stanu odżywienia i określa rodzaj oraz stopień niedożywienia.

OM2_U02

K_U10

Określa ryzyko niedożywienia szpitalnego i podejmuje odpowiednie działania zapobiegawcze działając wspólnie

z lekarzami i pielęgniarkami w ramach zespołu terapeutycznego zapewniającego opiekę żywieniową nad pacjentami.

OM2_U01

OM2_U08

K_U11

Ustala wskazania do wspomagania i/lub/ leczenia żywieniowego z wykorzystaniem dostępnych w Polsce diet przemysłowych, suplementów diety i żywności specjalnego przeznaczenia żywieniowego w korygowaniu zaburzeń odżywiania.

OM2_U03

K_U12

Planuje żywienie domowe pacjentów wypisanych ze szpitala.

OM2_U04

OM2_U05

K_U13

Planuje i realizuje kompleksowe postępowanie obejmujące żywienie, aktywność fizyczną i styl życia dla osób z nadwagą lub otyłością.

OM2_U04,

OM2_U05, OM2_U09

OM2_U10

OM2_U11 OM2_U12

K_U14

Przygotowuje i nadzoruje wytwarzanie potraw wchodzących w skład różnego rodzaju diet.

OM2_U02

K_U15

W pracy zawodowej wykorzystuje wiedzę z dziedziny towaroznawstwa, jakości i bezpieczeństwa  żywności.

OM2_U06

K_U16

Określa zmiany w wartości odżywczej surowców

i potraw w zależności od warunków i czasu przechowywania oraz sposobu przetworzenia.

OM2_U06

K_U17

Oblicza wartość odżywczą pożywienia  na podstawie tabel wartości odżywczej produktów spożywczych

i typowych potraw, programów komputerowych i zalecanych wielkości spożycia (Recommended Dietary Allowances – RDA).

OM2_U06

K_U18

Planuje żywienie kobiet w ciąży i w okresie karmienia piersią oraz żywienie niemowląt zgodnie z współczesną wiedzą w tym zakresie.

OM2_U05

K_U19

Uzasadnia wpływ prawidłowego żywienia kobiet

w ciąży oraz karmienia piersią na rozwój fizyczny i intelektualny dziecka.

OM2_U05

K_U20

Planuje w oparciu o zasady dostosowane do wieku postępowanie dietetyczne w celu zapobiegania chorobom związanym z nieprawidłowym odżywianiem i brakiem aktywności fizycznej z uwzględnieniem uwarunkowań kulturowych, religijnych i etnicznych.

OM2_U04

OM2_U09 OM2_U10

K_U21

Posługuje się przynajmniej jednym językiem obcym w stopniu pozwalającym na rzeczowy kontakt z pacjentem (zebranie wywiadu, udzielenie porady) oraz korzystanie z fachowej literatury.

OM2_U15

K_U22

Prezentuje w formie ustnej i pisemnej wyniki pracy na poziomie akademickim

OM2_U13

OM2_U14

K_U23

Wykazuje rolę dietetyka w zespole terapeutycznym

OM2_U07

KOMPETENCJE PERSONALNE I SPOŁECZNE

K_K01

Posiada świadomość ograniczeń swojej wiedzy

i umiejętności. Wie kiedy skorzystać z porady innego specjalisty.

OM2_K02

K_K02

Kontynuuje naukę przez całe życie zawodowe w celu stałego uaktualniania wiedzy i umiejętności zawodowych.

OM2_K01

K_K03

Kieruje zespołem i współpracuje z przedstawicielami innych zawodów medycznych i pracownikami administracji ochrony zdrowia w celu prowadzenia  edukacji żywieniowej i profilaktyki chorób żywieniowo-zależnych w społeczności lokalnej.

OM2_K04

OM2_K08

K_K04

Jest przygotowany do kierowania poradnią dietetyczną, do prowadzenia badań naukowych w dziedzinie żywności

i żywienia, a także rozwiązywania złożonych problemów.

OM2_K01

OM2_K06

K_K05

Kieruje zespołem realizującym zadania w zakresie edukacji żywieniowej oraz profilaktyki i leczenia chorób żywieniowo-zależnych.

OM2_K04

OM2_K05

K_K06

Przestrzega  tajemnicy zawodowej. Przestrzega praw pacjenta, w tym prawa do rzetelnej informacji na temat proponowanego postępowania żywieniowego.

OM2_K03

K_K07

Przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy

OM2_K07

K_K08

Ma świadomość roli dietetyka

OM2_K08

K_K09

Przejawia zaangażowanie w promocję zdrowia i zainteresowanie problemami zdrowotnymi społeczeństwa

OM2_K09

Analiza zgodności efektów kształcenia dla kierunku Dietetyka

z deskryptorami obszarowymi

 

Efekty kształcenia

w obszarze

nauk medycznych

nauk o zdrowiu i

nauk o kulturze fiz.

II Stopień

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

W OBSZARZE NAUK MEDYCZNYCH, NAUK O ZDROWIU ORAZ NAUK O KULTURZE FIZYCZYNEJ

II STOPIEŃ

Efekty kształcenia dla kierunku Dietetyka

II stopień

WIEDZA

 

OM2_W01

posiada rozszerzoną wiedzę w zakresie fizykochemicznych i biologicznych podstaw nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów posiada rozszerzoną wiedzę w zakresie fizykochemicznych

i biologicznych podstaw nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów

K_W01; K_W03; K_W04; K_W05

OM2_W02

posiada szczegółową znajomość budowy i funkcji organizmu człowieka w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów

K_W01; K_W03; K_W04; K_W05

OM2_W03

zna objawy i przyczyny wybranych zaburzeń i zmian chorobowych, a także dysfunkcji społecznych oraz metody ich oceny w zakresie niezbędnym dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów

K_W01; K_W02; K_W03; K_W04; K_W05; K_W08; K_W09, K_W11; K_W13; K_W16

OM2_W04

rozumie i poddaje analizie procesy psychospołeczne ważne dla zdrowia i jego ochrony lub kultury fizycznej w zakresie niezbędnym dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów

K_W08; K_W14

OM2_W05

zna zasady praktyki opartej na dowodach

K_06; K_W10; K_W11; K_W12; K_W13; K_W16

OM2_W06

rozumie i diagnozuje styl życia oraz wybrane modele zachowań prozdrowotnych, kreacyjnych i rekreacyjnych podejmowanych przez człowieka oraz rozumie uwarunkowania kulturowe potrzeb i problemów jednostek oraz grup społecznych

K_W09; K_W14

OM2_W07

rozumie zasady funkcjonowania sprzętu i aparatury stosowanych w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów

K_W11; K_W12

OM2_W08

zna i rozumie społeczne i ekonomiczno-gospodarcze uwarunkowania wybranego obszaru działalności zawodowej

K_W15; K_W17;

K_W18; K_W19; K_W20; K_W21

OM2_W09

ma pogłębioną wiedzę z zakresu nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej oraz ich miejscu i znaczeniu w systemie nauk

K_W14

OM2_W10

ma wiedzę i zna terminologię nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej w zakresie niezbędnym dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów

K_W09; K_W14

OM2_W11

zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej

K_W07

OM2_W12

zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów

K_W15

UMIEJĘTNOŚCI

 

OM2_U01

posiada pogłębioną umiejętność stosowania technik efektywnego komunikowania się i negocjacji

K_U03; K_U05; K_U06; K_U10

 

OM2_U02

potrafi posługiwać się zaawansowanym technicznie sprzętem i aparaturą stosowanymi w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów

K_U05; K_U09;

K_U14

 

OM1_U03

potrafi prezentować i wyjaśniać problemy z zakresu ochrony zdrowia w sposób dostosowany do przygotowania osób oraz grup docelowych

K_U02; K_U11

OM2_U04

potrafi zidentyfikować uwarunkowania kulturowe, religijne i etniczne problemów pacjenta, klienta oraz grupy społecznej

K_U12; K_U13; K_U20

OM2_U05

potrafi sformułować plan działań odpowiadających potrzebom pacjenta, klienta oraz grupy społecznej

K_U01; K_U02; K_U03; K_U04; K_U07; K_U08; K_U12; K_U13; K_U18; K_U19

OM2_U06

potrafi posługiwać się wyspecjalizowanymi narzędziami i technikami informatycznymi w celu pozyskiwania danych, a także analizować i krytycznie oceniać te dane

K_U05; K_U15; K_U16; K_U17

OM2_U07

potrafi identyfikować błędy i zaniedbania w praktyce

K_U23

OM2_U08

potrafi współdziałać w planowaniu i realizacji zadań badawczych w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów

K_U06; K_U10

OM2_U09

posiada umiejętność wykorzystania wychowawczych aspektów promocji zdrowia i aktywności fizycznej w profilaktyce wykluczenia i patologii społecznych

K_U01; K_U13; K_U20

OM2_U10

posiada zaawansowane umiejętności kierowania i realizowania zajęć rekreacyjnych, zdrowotnych, sportowych lub estetyki zachowań ruchowych w pracy z różnymi grupami społecznymi

K_U01; K_U13; K_U20

OM2_U11

posiada specjalistyczne umiejętności ruchowe z zakresu wybranych form aktywności fizycznej (rekreacyjnych, zdrowotnych, sportowych i estetycznych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku

studiów

K_U13

OM2_U12

potrafi samodzielnie modyfikować i tworzyć różne formy aktywności fizycznej w zależności od warunków środowiskowych i klimatycznych

K_U13

OM2_U13

posiada umiejętność przygotowania pisemnego opracowania w zakresie dyscypliny naukowej, właściwej dla studiowanego kierunku studiów

K_U04; K_U22

OM2_U14

posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów

K_U01; K_U22

OM2_U15

ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

K_U21

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

OM2_K01

rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób

K_K02

OM2_K02

jest świadoma własnych ograniczeń i wie, kiedy zwrócić się do ekspertów

K_K01

OM2_K03

okazuje dbałość o prestiż związany z wykonywaniem zawodu i właściwie pojętą solidarność zawodową

K_K06

OM2_K04

wykazuje przywództwo i przedsiębiorczość, potrafi zorganizować pracę zespołu

K_K03; K_K05

OM2_K05

potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania

K_K05

OM2_K06

potrafi rozwiązywać złożone problemy związane z wykonywaniem zawodu

K_K04

OM2_K07

potrafi dbać o bezpieczeństwo własne, otoczenia i współpracowników

K_K07

OM2_K08

potrafi formułować opinie dotyczące różnych aspektów działalności zawodowej

K_K03; K_K08

OM2_K09

demonstruje postawę promującą zdrowie i aktywność fizyczną

K_K09