• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Current Size: 100%

Skład osobowy

Obecnie w zakładzie zatrudniony jest 5 pracowników merytorycznych.

Kierownik: 

dr hab. Iwona Traczyk

Absolwentka Wydziału Żywienia Człowieka, SGGW.  W latach 1993-2015 pracowała w Instytucie Żywności i Żywienia w Warszawie, w którym od 2005 r. do marca 2016 pełniła funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Naukowych. Od 1 kwietnia 2016 r. adiunkt w Zakładzie Żywienia Człowieka na Wydziale Nauki o Zdrowiu, WUM. Autorka/współautorka ok. 170 publikacji naukowych z obszaru żywienia człowieka, prewencji chorób żywieniowozależnych  i bezpieczeństwa żywności. Jest współautorem norm żywienia człowieka i licznych prezentacji na kongresach/konferencjach krajowych i zagranicznych. Posiada doświadczenie w badaniach epidemiologicznych i eksperymentalnych z zakresu żywienia i stanu odżywienia wybranych grup populacji (szczególnie wegetarianie, pacjenci z zespołem jelita nadwrażliwego, osoby dorosłe). Przez lata prowadziła badania oceny narażenia polskiej populacji na substancje dodatkowe. Uczestniczyła także w przygotowaniu i realizacji  programów polityki zdrowotnej, grantów naukowych krajowych i 9 zagranicznych. Ostatni zakończony w 2015 r. o akronimie Food4me realizowany  w ramach 7 Programu Ramowego UE dotyczył możliwości zastosowania żywienia spersonalizowanego opartego o badania genetyczne w poradnictwie dietetycznym. Uczestniczyła w opracowaniu i realizacji programu: Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej (w ramach szwajacarsko-polskiego programu współpracy). Jest członkiem Komitetu Nauki o Żywieniu Człowieka PAN,  przedstawicielem ministerstwa zdrowia w Komisji ds. GMO przy Ministrze Środowiska,  Zastępcą Przewodniczącego Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Nauk  Żywieniowych, Sekretarzem Sekcji Dietetyki Medycznej POLSPEN. Obecnie uczestniczy w realizacji 3 projektów realizowanych w ramach Narodowego Programu Zdrowia, których celem jest ocena sposobu żywienia i stanu odżywienia populacji polskiej.

dr inż. Beata Sińska

Absolwentka Wydziału Żywienia Człowieka i GD, o specjalności Żywienie Człowieka i dietetyka. Od 2000 roku pracownik naukowo-dydaktyczny WUM, od 2006 roku na stanowisku adiunkta. Wieloletnie doświadczenie dydaktyczne i naukowe, m.in. w badaniach żywieniowych dotyczących zależności pomiędzy sposobem żywienia a stanem odżywienia. Współpraca z Klinikami szpitali WUM w ramach oceny sposobu żywienia i stanu odżywienia m.in. dzieci chorych na cukrzycę 1 typu, edukacja dzieci i rodziców; ocena sposobu żywienia dzieci i młodzieży w aspekcie stanu zdrowia jamy ustnej). Wykładowca na wielu kursach doskonalących i studiach podyplomowych dla lekarzy i pielęgniarek.  Autor i współautor kilkudziesięciu artykułów naukowych i rozdziałów w książkach, monografii stanowiących cenne źródło wiedzy dla dietetyków, lekarzy, pielęgniarek. 

dr inż. Ewa Michota-Katulska

Absolwentka wydziału Technologii Żywności i Żywienia Człowieka SGGW, stopień naukowy doktora w zakresie ekonomiki gospodarki żywnościowej uzyskała w 2004 r. na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, obecnie starszy wykładowca w Zakładzie Żywienia Człowieka WUM. Prowadzi zajęcia na studiach I i II stopnia na kierunku Dietetyka, Zdrowie Publiczne, Fizjoterapia, Pielęgniarstwo oraz studiach niestacjonarnych II stopnia  – wykłady i seminaria z zakresu: Zasad żywienia zbiorowego i żywienia w szpitalach; Żywienia człowieka,  Fizjologii wysiłku fizycznego, Suplementów diety, Organizacji i higieny pracy, Żywności specjalnej, Metodologii badań naukowych i seminariów licencjackich, Przechowalnictwa żywności oraz Technologii potraw. Jest autorką/współautorką około 70 publikacji, a także monografii oraz wystąpień konferencyjnych. Jest współautorem kilku prac o charakterze naukowo-badawczym oraz promotorem licznych prac magisterskich i licencjackich. Jest członkiem zarządu warszawskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Dietetyki, członkiem Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością, współpracowała z Bankami Żywności w zakresie diagnozowania i zapobiegania niedożywieniu dzieci i młodzieży.

dr inż. Magdalena Zegan

Absolwentka wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW. Stopień naukowy doktora w zakresie technologii żywności i żywienia, uzyskała na podstawie pracy pt. Analiza zachowań konsumentów wobec produktów żywności funkcjonalnej w 2008r., na SGGW, aktualnie starszy wykładowca w Zakładzie Żywienia Człowieka WUM. Prowadzi zajęcia na studiach I i II stopnia na kierunku Dietetyka, Zdrowie Publiczne, Pielęgniarstwo oraz studiach niestacjonarnych II stopnia  – wykłady i seminaria z zakresu: Żywienia człowieka, Żywności specjalnej, Suplementów diety, Zasad żywienia zbiorowego i żywienia w szpitalach, Fizjologii wysiłku fizycznego, Organizacji i higieny pracy, Metodologii badań naukowych i seminariów licencjackich, Badań naukowych w dietetyce i seminariów magisterskich, Zarządzania i marketingu. Jest autorką/współautorką około 70 publikacji oraz monografii a także wystąpień konferencyjnych. Jest promotorem wielu prac magisterskich i licencjackich i współautorem prac o charakterze naukowo-badawczym. Jest członkiem warszawskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Dietetyki, członkiem Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością, współpracowała z Bankami Żywności w zakresie diagnozowania i zapobiegania niedożywieniu dzieci i młodzieży.

dr n. med. Alicja Kucharska

Absolwentka Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, specjalnosć żywienie człowieka. Od roku 2003 zatrudniona w Zakładzie Żywienia Człowieka Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, obecnie na stanowisku starszego wykładowcy. Współpracuje z Kliniką Pediatrii (Pododdział Diabetologii Dziecięcej) w zakresie oceny sposobu dzieci chorych na cukrzycę 1 typu, edukacji dzieci i rodziców; oceny sposobu żywienia dzieci i młodzieży. Prowadzi zajęcia dydaktyczne (wykłady, seminaria, ćwiczenia) ze studentami studiów licencjackich i magisterskich kierunku Dietetyka w zakresie Żywienia Człowieka Zdrowego oraz Technologii i Produkcji Potraw. Jest autorką/współautorką kilkudziesięciu publikacji naukowych, a także monografii oraz wystąpień konferencyjnych. Jest promotorem licznych prac licencjackich i magisterskich. Główne obszary zainteresowań: ocena sposobu żywienia i stanu odżywienia różnych grup ludności (dzieci i młodzieży, osób starszych, osób stosujących diety eliminacyjne, pacjentów z nadmierną masą ciała, cukrzycą, chorobami układu krążenia), ocena wiedzy żywieniowej, diety roślinne i ich znaczenie w prewencji chorób. 

mgr Leszek Wronka

Absolwent kierunku Dietetyka na Wydziale Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Od 2016 roku zatrudniony w Zakładzie Żywienia Człowieka WUM na stanowisku wykładowcy. Prowadzi zajęcia dydaktyczne na studiach I i II stopnia na kierunku Dietetyka oraz na studiach I stopnia na kierunku Pielęgniarstwo. Współautor kilkunastu publikacji naukowych oraz wystąpień konferencyjnych. Promotor kilkunastu prac licencjackich. Współpracuje z Kliniką Neurologii Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM oraz Zakładem Pielęgniarstwa Chirurgicznego, Transplantacyjnego i Leczenia Pozaustrojowego WUM. Od 2018 roku opiekun Studenckiego Koła Naukowego Żywienia Człowieka. Aktualnie uczestniczy w realizacji projektów realizowanych w ramach Narodowego Programu Zdrowia, których celem jest ocena spososbu żywienia i stanu odzywienia populacji polskiej.