• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Current Size: 100%

SYLABUSY

SYLABUSY 2022/2023

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Warunki produkcji żywności i podstawy żywienia zbiorowego, pdf, 179 Kb

Żywienie osób ze zwiększoną aktywnością fizyczną, pdf, 211 KB

Technologia potraw, pdf, 351 kb

Edukacja żywieniowa, pdf, 350 KB

Poradnictwo dietetyczne, pdf,340 KB

Diety i trendy żywieniowe, pdf

Planowanie i prowadzenie badan w dietetyce, pdf

Nauka o żywności z elementami chemii żywności, pdf

Podstawy żywienia człowieka, pdf

Podstawy prawa żywnościowo-żywieniowego, pdf

Aspekty kulturowe w pracy dietetyka. Etnodietetyka, pdf

Podstawy epidemiologii żywieniowej, pdf

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA STACJONARNE

Dietetyka sportowa z elementami fizjologii wysiłku, pdf, 436Kb

Utrwalania i przechowywanie żywności, pdf, 466 KB

Zasady i organizacja żywienia zbiorowego i żywienie w szpitalach, pdf, 470 KB

Dietoprofilaktyka chorób, pdf 954

Nutrisensoryka, pdf, 400 KB

Uwarunkowania zachowań żywieniowych, pdf, 379 KB

Komunikacja i media w edukacji zdrowotnej, pdf, 400 KB

Edukacja zdrowotna,pdf, 216 KB

Edukacja żywieniowa jednostek i grup, pdg,320KB

Poradnictwo dietetyczne,pdf,300KB

Diety niekonwencjonalne i trendy żywieniowe, pdf, 350KB

Medycyna kulinarna, pdf, 300KB

Marketing i zarządzanie w dietetyce, pdf

Suplementy diety, pdf

Żywność specjalna i funkcjonalna, pdf

Technologia potraw w dietetyce, pdf

Ustawodawstwo żywnościowo-żywieniowe, pdf

Żywienie człowieka, pdf

Żywienie kliniczne, pdf

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA NIESTACJONARNE

Utrwalanie i przechowywanie żywności, pdf, 466 KB

Zasady i organizacja żywienia zbiorowego i żywienie w szpitalach, pdf, 470 KB

Społeczno-kulturowe uwarunkowania zachowań żywieniowych, pdf, 379 KB

Poradnictwo dietetyczne, pdf, 260 KB

Praktyczne aspekty edukacji żywieniowej, pdf, 300KB

Marketing i zarządzanie w dietetyce, pdf

Żywność specjalna i funkcjonalna, pdf

Technologia potraw i dietetyce, pdf

Fizjologiczne i praktyczne aspekty wyboru żywności, pdf

Żywienie człowieka, pdf

Ustawodawstwo żywnościowo-żywieniowe, pdf

Żywienie kliniczne, pdf

ŻYWIENIE CZŁOWIEKA DLA HIGIENY STOMATOLOGICZNEJ

Żywienie Człowieka, pdf, 179 KB

PIELĘGNIARSTWO

Opieka i edukacja terapetyczna w leczeniu żywieniowym, pdf, 390 KB